கோயில் : 192-திருஆப்பனூர்
சிவஸ்தலம் பெயர் : திருஆப்பனூர்
இறைவன் பெயர் : ஆப்புடையார், அன்னவிநோதர், விடபேஸ்வரர்
இறைவி பெயர் : குறவங்கமழும் குழலம்மை
எப்படிப் போவது : இந்த சிவஸ்தலம் கோவில் மதுரையில் இருந்து சுமார் 2 Km தொலைவில் உள்ளது. நகரப் பேருந்து வசதிகள் திருஆப்பனூருக்கு உள்ளதால் கோவிலுக்குச் செல்வது மிகவும் எளிது.
சிவஸ்தலம் பெயர் : திருஆப்பனூர்
மற்றவை தேவாரம் நிழல்படங்கள்,வழிகாட்டி வரைபடம்
உங்களிடமிருந்துதேவை இந்த கேயில் பற்றி கீழ்கண்ட விபரங்களை நீங்கள் எங்களுக்கு அளித்தால் இந்த இனையத்தில் வெளியிட உதவியாக இருக்கும்
-தேவாரப் பதிகம் :-தல மரம் :-தீர்த்தம் :- வழிபட்டோர்:-சிறப்புகள் : -விழாக்கள் : -நிர்வாகம் : -கட்டியது -கட்டிய ஆண்டு-மீளகட்டியது-பூசைகாலம்- கும்பாபிசேகம்-கோயில்வகை-கிராமம்/நகரம்-மாவட்டம் : -மாநிலம் :-அலுவலக தொலைபேசி: -பக்தர் தொலைபேசி : -ஆலய முகவரி : -குருக்கள் முகவரி : -அன்பர்கள் முகவரி : -பேருந்து நிறுத்தம் : -தொடர்வண்டி நிலையம் : -விமான நிலையம் : - பூமத்தியரேகை
விவரம் அளிக்க இங்கே தட்டவும்
ஆலயம் பற்றி :
...திருசிற்றம்பலம்...
குறிப்பு
Add more details about this temple
Add more photos
Add route map


More details about this temple given by user:
thiruappanur