கோயில் : 126-திருக்கருவிலி கொட்டிட்டை (கருவேலி)
சிவஸ்தலம் பெயர் : திருக்கருவிலி கொட்டிட்டை (கருவேலி)
இறைவன் பெயர் : குண நாதேஸ்வரர்
இறைவி பெயர் : சர்வாங்க சுந்தரி
எப்படிப் போவது : கும்பகோணத்தில் இருந்து சுமார் 25 கி.மி. தொலைவில் இத்தலம் உள்ளது. திருவீழிமிழிலை என்ற தலத்திற்கு மேற்கில் 6 கி.மி. தொலைவில் அரசலாற்றின் வடகரையில் அமைந்துள்ளது. திருவன்னியூர் அருகில் உள்ள மற்றொரு பாடல் பெற்ற சிவஸ்தலம்.நாச்சியார் கோயில் என்ற திவ்யதேசம் தலத்த
சிவஸ்தலம் பெயர் : திருக்கருவிலி கொட்டிட்டை (கருவேலி)
மற்றவை தேவாரம் நிழல்படங்கள்,வழிகாட்டி வரைபடம்
உங்களிடமிருந்துதேவை இந்த கேயில் பற்றி கீழ்கண்ட விபரங்களை நீங்கள் எங்களுக்கு அளித்தால் இந்த இனையத்தில் வெளியிட உதவியாக இருக்கும்
-தேவாரப் பதிகம் :-தல மரம் :-தீர்த்தம் :- வழிபட்டோர்:-சிறப்புகள் : -விழாக்கள் : -நிர்வாகம் : -கட்டியது -கட்டிய ஆண்டு-மீளகட்டியது-பூசைகாலம்- கும்பாபிசேகம்-கோயில்வகை-கிராமம்/நகரம்-மாவட்டம் : -மாநிலம் :-அலுவலக தொலைபேசி: -பக்தர் தொலைபேசி : -ஆலய முகவரி : -குருக்கள் முகவரி : -அன்பர்கள் முகவரி : -பேருந்து நிறுத்தம் : -தொடர்வண்டி நிலையம் : -விமான நிலையம் : - பூமத்தியரேகை
விவரம் அளிக்க இங்கே தட்டவும்
ஆலயம் பற்றி :
...திருசிற்றம்பலம்...
குறிப்பு
Add more details about this temple
Add more photos
Add route map


More details about this temple given by user:
Karuvili